ဌာနအကြောင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၂၁)တွင် Private Cloud Data Center ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ တည်ဆောက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ရာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များ တွင် Data Center အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့်တက္ကသိုလ်များမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော Online ဝန်ဆောင်မှုများကို လွှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ICT Resources (Virtual Machine, Virtual Storage, Virtual Network အစရှိသည့် Infrastructure as a Service (IaaS) သာမက Operating System, Database system, Public IP address, Domain Name စသည်တို့ပါဝင်သော Platform as a Service (PaaS) ကို ရုံးအမှတ် (၂၁)ရှိ Private Cloud Data Center မှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထောက်ပံ့ပေးထားသော IaaS နှင့်PaaS စနစ်များကို High Availability , Network Security, Application Security ( Website security ) နှင့် Data Protection လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ကာ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ပေးလျက်ရှိပါသည်။

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

CSS Responsive Table Layout
Logo
Service Name
URL
Certification Verification System
Staff Management System
School Mapping System
Sample Description

Sample Description
Sample Description

Vision

Mission