ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်ရာထူးလစာနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံခန့်ထားပို/လိုမှတ်ချက်  
ပါမောက္ခချုပ်၅၅၀,၀၀၀
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်
ပါမောက္ခ
ဌာနမှူးကြီး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဌာနမှူး(စီမံ)
ဌာနမှူး(ဘဏ္ဍာ)
ဌာနမှူး(သင်တန်း)
ကထိက
စာကြည့်တိုက်မှူး
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)
အင်ဂျင်နီယာမှူး(နယ်မြေ)